Amit Khanna

Amit Khanna

General Manager
Munendra Kumar

Munendra Kumar

Manager
Manish Kumar

Manish Kumar

Assistant Manager
Gaurav Goel

Gaurav Goel

Manager Sales
Rahul Kumar

Rahul Kumar

Accounts Manager
Payal Chauhan

Payal Chauhan

Personal Secretary
Balaram Tripathy

Balaram Tripathy

Engineer - Sales & Marketing
Archana Kumari

Archana Kumari

Office Assistant
Soumya Dutta

Soumya Dutta

Engineer - Sales & Marketing